Nuk keni parë gjë akoma/ERRU paralajmëron tjetër rritje të çmimit të ujit

0
1089

Në raportin e Entit Rregullator të Ujit për vitin 2018 ky institucion shprehet se ka ende hapsirë për rritje të cmimit të ujit në vend,nisur nga niveli i përballueshmërisë. Sipas Entit Rregullator në vitin 2018 tendenca e cmimeve të ujit ka qënë rritëse, për shkak të performancës së dobët të ujësjellësave. ERRU përdor si kriter për përballueshmërinë e pagesës së faturës së shërbimeve UK, në nivelin prej 5% të të ardhurave mesatare mujore të një njësie ekonomike familjare, informacion që e përllogarit dhe e publikon INSTAT për të gjithë qarqet e Republikës së Shqipërisë. Këto vlera tregojnë se ka ende hapësirë në drejtim të aftësisë paguese për të përballuar rritjen e tarifave.”

Një tjetër shqetësim i ngritur në raportin e errus për vitin 2018 jane edhe faturimet aforfe sipas raportit Ujësjellësit kanë abuzuar me faturimet aforfe në rastet kur familjarëve u ka munguar matësi duke zbatuar normativa të tjera dhe jo ato që janë caktuar nga Enti Rregullator i Ujit.